”Μεγαλειότατε, Αυτός είναι ο Λαός. Και ζητεί τα δικαιώματα του. Ζητεί εκλογἀς…”

Your Eminence, Here are the people. They are asking for their rights.
They are asking for elections…
EK, Greece