NHK 1925 – 1975

NHK 1925-1975 50 year
NHK radio japan, Japan