Leonid Ilyich Brezhnev blue

Leonid Ilyich Brezhnev, In the name of peace and social progress
USSR