Leonid Ilyich Brezhnev 
THE SMALL LAND

Leonid Ilyich Brezhnev, THE SMALL LAND
Melodiya, USSR